Vraag & Antwoord

Mocht je van plan zijn via FID uitzendbureau aan het werk te gaan of al werkt via FID en je hebt een vraag over bijvoorbeeld hoeveel je gaat verdienen of welke CAO voor jou geldt, dan kun je hieronder een aantal antwoorden op veelgestelde vragen vinden. Mocht je vraag er niet bijstaan dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met één van onze medewerkers.
 
  

Vragenlijst

 • Wat moet ik meenemen naar een inschrijving?

  Als je voor FID uitzendbureau aan het werk wilt, dan kun je gewoon bij de dichtstbijzijnde vestiging naar binnen lopen. Je kunt ook telefonisch een afspraak maken. Inschrijven is gratis. Je geeft aan wat voor werk je wilt doen, voor welke periode en op welke tijden je wilt werken. Op grond van je wensen, je opleiding en werkervaring gaan wij dan op zoek naar een passende baan. De inschrijving blijft zowel voor jou als voor het uitzendbureau vrijblijvend. Je bent niet verplicht werk te accepteren en het uitzendbureau is niet verplicht jou werk aan te bieden. Een aantal gegevens zijn van belang bij de inschrijving:
  • Neem een geldig paspoort of gemeentelijke identiteitskaart mee
  • Uiteraard willen we graag het nummer van je bank- of girorekening weten
  • Graag krijgen we inzicht in je arbeidsverleden. We willen graag weten welke opleiding(en) je hebt gedaan, wanneer je je diploma('s) hebt behaald en voor welke werkgevers je hebt gewerkt, wanneer, waar en hoelang. Het is handig om deze gegevens van te voren uit te werken of een uitgewerkt CV mee te nemen.
  • In veel gevallen is het handig om (kopieën van) diploma's en getuigschriften mee te nemen

 • Welke CAO is van toepassing?

  De regels voor uitzendkrachten zijn voor een deel in de wet opgenomen en voor een deel uitgewerkt in de CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. Wanneer je voor FID uitzendbureau aan het werk gaat, kun de CAO voor de uitzendkrachten downloaden van de ABU website. In de CAO wordt onder andere de wet Flexibiliteit en Zekerheid toegelicht en hoe je van fase A in fase C terecht kunt komen.

 • Wat moet ik doen als ik ziek word of om een andere reden niet in staat ben om te werken?

  Ziekmelden fase A:
  FID is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Acture BV draagt, in opdracht van FID, zorg voor de uitvoering van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodragerschap Ziektewet. FID heeft Acture aangesteld om zorg te dragen voor de verzuimadministratie, claimbeoordeling ziektewet, re-integratie naar werk en vaststelling dagloon. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt te allen tijde gerespecteerd. Acture laat zich in de begeleiding, claimbeoordeling en re-integratie ondersteunen door een arbodienst.

  Indien u ziek bent, dient u zich persoonlijk, voor aanvang van de werkzaamheden, uiterlijk voor 09.00 uur op de dag van ziekte ziek te melden bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden en bij FID. Als u tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meldt u dit bij FID en bij de directe leidinggevende van het bedrijf waar de werkzaamheden verricht worden. Niet persoonlijke ziekmeldingen worden niet geaccepteerd, tenzij daarvoor goede redenen zijn. De uiteindelijke ziekmelding wordt verwerkt nadat er contact is geweest met Acture over aard en omvang van de ziekte.

  Een van de medewerkers van Acture zal contact met u zoeken, in de vorm van een telefoongesprek of een huisbezoek. Ook kunt u een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts waarvoor u beschikbaar dient te zijn. U bent verplicht om, totdat het eerste contact met Acture heeft plaatsgevonden, tussen 08.00 en 18.00 uur thuis te blijven om dit contact en/of bezoek mogelijk te maken. Acture kan u verplichten om nadat het eerste contact heeft plaatsgevonden nog uiterlijk twee weken thuis te blijven. Deze verplichting geldt dan tot 10.00 uur 's ochtends en tussen 12.00 uur en 14.30 uur 's middags. Als u op een ander adres verblijft, dient u dit direct telefonisch te melden aan de casemanager van Acture. Slechts in overleg met de casemanager van Acture kunt u toestemming krijgen om op bepaalde uren uw (verpleeg)adres te verlaten. Wanneer u niet bereikbaar bent, komt u niet in aanmerking voor toekenning ziektegeld.

  Herstel:
  Zodra u beter bent, dient u dit direct te melden bij FID én de casemanager van Acture. U hoeft niet op toestemming te wachten om aan het werk te gaan of om ander werk te zoeken. Het is ook mogelijk dat u gedeeltelijk uw werkzaamheden hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Voor de overige uren die u dan nog claimt op de Ziektewet, dient u zich te houden aan de regels in dit verzuimreglement.

  Ziekengeld:
  U heeft 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Minimaal vier weken na ontvangst van uw ziekmelding zal Acture wekelijks het ziekengeld aan u overmaken. De hoogte van uw ziekengeld is gebaseerd op uw gemiddelde dagloon van 1 jaar voorafgaand aan de ziekmelding. Uw loongegevens worden verkregen uit de polisadministratie van het UWV. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw ziekengeld, dienen direct door u gemeld te worden bij de casemanager van Acture. Indien u zich niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor uw ziekengeld.

  Ziekmelden fase B/C:
  Ziekte is altijd vervelend, in de eerste plaats voor uzelf maar ook voor uw collega’s en voor ons als werkgever. Als werkgever betalen wij uw loon door tijdens ziekte en hebben wij zorgplicht. Naast onze betrokkenheid bij u willen wij onze uiterste best doen om u zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, hiertoe zijn wij zelfs verplicht. Van u wordt verwacht dat u aan een aantal zaken uw medewerking verleent, daarom een aantal aanwijzingen die u dient op te volgen als u ziek bent.

  • Meldt u voor aanvang van het werk ziek bij de opdrachtgever en voor 10 uur bij WPS.
  • Vertel in het kort wat er aan de hand is.
  • Houdt ons op de hoogte van uw verblijfsplaats.
  • Zorg dat u bereikbaar bent, niet bereikbaar betekent “geen ziekengeld !”.
  • Wij bepalen samen met u of er een huisarts/ARBO arts ingeschakeld moet worden.
  • Indien u niet bereikbaar bent voor de ARBO dienst, of niet verschijnt bij een oproep van de ARBO dienst op het spreekuur, dan worden eventuele gemaakte kosten bij de ARBO dienst aan u berekend.
  • Wij bespreken op welke termijn u uw werk kunt hervatten, evt. bekijken we de mogelijkheid is voor vervangende arbeid zodat u snel weer aan de slag kunt.
  • Wij verwachten dat u actief meedenkt over re-integratie.

 • Hoeveel ga ik verdienen?

  Bij het begin van je werkzaamheden wordt je brutoloon vastgesteld. De hoogte van het loon is afhankelijk van een aantal factoren: het soort werk, je ervaring in dit werk, het aantal uren dat je voor het uitzendbureau hebt gewerkt en je leeftijd.

  In bijlage I van de CAO staan de uursalarissen die je per functieniveau minimaal moet verdienen. Jouw salaris kan na 52 gewerkte weken stijgen, je krijgt dan een periodiek. Of het kan zijn dat CAO partijen een afspraak maken over de verhoging van de salaristabel. Ook dan gaat jouw salaris omhoog.

 • Hoe zit het met de WW als ik weer aan de slag ga via een uitzendbureau?

  Afhankelijk van je situatie, zijn dit de regels:

  • Ga je binnen een half jaar weer aan de slag, dan houd je gedurende 36 maanden recht op je oude, hogere uitkering bij nieuwe werkloosheid.
  • Werk je ten minste vijf uur korter dan in je vorige baan, dan houd je voor die uren recht op WW. Je hebt wel sollicitatieplicht voor die vijf uur.
  • Kom je langer dan twee maanden niet meer in aanmerking voor WW, dan krijg je geen werkbriefjes meer. Als je daarna minder gaat werken, val je terug op je oude WW-uitkering.
  • Werk je langer dan 39 weken in je uitzendbaan en ben je langer dan een half jaar werkloos geweest, dan heb je via het uitzendwerk een nieuw WW-recht opgebouwd.
  • Heb je de laatste vijf jaar regelmatig gewerkt en word je opnieuw werkloos, dan wordt gekeken naar het gemiddelde van je uitzendloon over de laatste dertien weken. Daarover ontvang je 70 procent. Als je onvoldoende hebt gewerkt, ontvang je 70 procent van het minimumloon.

 • Bouw ik ook pensioen op?

  In de wet Flexibiliteit en zekerheid en de CAO voor Uitzendkrachten 2009 - 2014 zijn over pensioenopbouw een aantal dingen geregeld. Deze regels bepalen namelijk dat je meer rechten opbouwt naarmate je langer voor een uitzendbureau werkt. Vanaf 21 jaar en nadat je 26 weken gewerkt hebt, begin je met de opbouw van je pensioen. Door onderbrekingen kan het zijn dat je er langer dan 26 weken over doet. Dit is de basisregeling van het stippensioen. De premie wordt volledig door de werkgever betaald. Na 78 gewerkte weken ga je over naar de Plusregeling. Hier bouw je meer pensioen op en heb je ook een eigen bijdrage ter hoogte van 1/3e van de pensioenbijdrage. Informatie over deze regeling vind je op www.stippensioen.nl. • Welke rechten bouw ik op in het fasensysteem?

  De opbouw van rechten verloopt in drie fasen. Het fasensysteem is vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten.
  Het fasensysteem

  Fase A
  Je doorloopt fase A door 78 weken voor hetzelfde uitzendbureau te werken. Elke week waarin je werkt telt mee; elke week waarin je niet werkt telt niet mee. Het maakt niet uit hoeveel uren je in een week werkt en voor hoeveel verschillende opdrachtgevers je werkt. Werk je een tijdje niet, dan is er ook nog niets aan de hand: de opbouw van je rechten gaat gewoon door. Pas als je 26 weken niet hebt gewerkt, ben je terug bij het begin van fase A. De opbouw van je rechtspositie begint dan van voren af aan.

  Fase B
  Deze fase duurt twee jaar. In fase B ben je steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd. In de periode van twee jaar mogen 8 contracten afgesloten worden. Onderbrekingen van korter dan 3 maanden tellen mee voor de duur van de twee jaar. Wel moet je, net als in fase A, voor hetzelfde uitzendbureau werken om deze fase te doorlopen. Als er een onderbreking is van dertien weken of langer , maar korter dan 26 weken, dan begint de telling van fase B opnieuw. Werk je 26 weken of langer niet voor een uitzendbureau, dan ga je terug naar het begin van fase A.

  Fase C
  Als je fase B hebt voltooid en binnen 3 maanden doorgaat met werken voor het uitzendbureau, kom je terecht in fase C. Je bent dan automatisch voor onbepaalde tijd in dienst bij het uitzendbureau. Een contract voor onbepaalde tijd kan wel beëindigd worden, maar ook hiervoor gelden speciale regels. Ontbinding van het contract is alleen op de volgende manieren mogelijk:
  • Door het uitzendbureau (hiervoor heeft het bureau eerst een ontslagvergunning nodig van de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening)
  • Door de kantonrechter
  • Door de uitzendkracht zelf
  • Door uitzendkracht en uitzendbureau samen

  Let op: als je zelf of samen met het uitzendbureau besluit tot beëindiging van het contract, zul je in het algemeen geen recht hebben op een WW-uitkering.

 • Wanneer wordt mijn loon uitbetaald?

  FID uitzendbureau maakt het loon elke week (woensdag) over op je bank- of girorekening. In weken dat er feestdagen vallen kan hier van afgeweken worden.

  In principe betaalt FID wekelijks uit. In bijzondere gevallen kan dit ook 4-wekelijks. Dit is alleen mogelijk als het werkbriefje op tijd is ingeleverd.
  Het is mogelijk om je loonstrook wekelijks per email te ontvangen. Hierbij is het belangrijk dat je het juiste mailadres aan ons doorgeeft. Op verzoek kunnen we je loonstrook ook per post toesturen. Hierop staan de loongegevens, zoals het aantal uren dat je die week gewerkt hebt, het uurloon, het minimumuurloon, de toeslagen en de bedragen die op je loon zijn ingehouden (belastingen en premies voor sociale verzekeringen).

 • Wat als de opdrachtgever mij in dienst wil nemen?

  Het volgende moet je weten: als je hetzelfde werk blijft doen, mag de werkgever geen nieuwe proeftijd afspreken. Een proeftijd mag wel als je ander werk gaat doen. En je oude rechten neem je gewoon mee; je begint dus niet opnieuw met opbouwen. Houd er rekening mee dat je in de nieuwe situatie van een vast contract, een opzegtermijn van een maand hebt.

 • Hoe ga ik om met een werkbriefje?

  Wekelijks vul je een werkbriefje in. De volgende zaken moeten in ieder geval ingevuld zijn:
  • Naam en geboortedatum
  • Naam van het bedrijf waar je werkt en de contactpersoon
  • Weeknummer
  • Locatie vestiging waarvoor je werkt
  • Data gewerkte dagen
  • Werktijden
  • Indien van toepassing overuren en/of toeslaguren noteren
  • Totaal aantal werkuren per dag (inclusief overuren)
  • Totaal aantal werkuren per week (inclusief overuren)

  Nadat het briefje is ingevuld, kun je het bij je leidinggevende laten ondertekeken. Het origineel, het bovenste (witte) blaadje, is voor FID uitzendbureau, het roze blaadje is voor de opdrachtgever en het gele excemplaar is voor jou.

 • Kan ik een vrije dag ook door laten betalen ?

  Over de gewerkte uren bouw je reserveringen op. Voor vakantie-uren bedraagt dit percentage 10.43%. Dit houdt in de praktijk in dat je 2 snipperdagen per maand opbouwt of 1 uur per 16 gewerkte uren. Je kunt dus een snipperdag uitbetaald krijgen als je genoeg uren hiervoor hebt opgebouwd. Dit moet je wel op het werkbriefje of bij de vestiging waar je voor werkt aangeven.

  Overleg altijd met je leidinggevende of je een dag vrij kunt zijn. Overleg ook met FID, dan kunnen wij, indien nodig, een vervanger zoeken.

 • Krijg ik als flexwerker een maandelijkse loonspecificatie?

  Iedere week ontvang je per mail een specificatie waarop exact is vermeld wat het uitbetaalde loon is geweest en welke bedragen aan belasting en premies zijn ingehouden.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn loonspecificatie?

  Heb je vragen over de loonspecificatie, dan kan je terecht bij een medewerker van de vestiging waar je voor werkt. Deze medewerker zal jouw vraag, direct of na beraad met de afdeling verloning, beantwoorden.